Karosa ŠM 11.1630 #5130 EČV KE-H096 Veteran Bus Diamant