Renault Citybus 12M EČV ZV-429CD SAD Zvolen
Karosa C 734.1340.1 EČV ZV-327BC SAD Zvolen
Brezno, ulica areál SAD Zvolen