Karosa LC 735.20 EČV RV-009AJ Gejza Kulik - SAFARI - TOUR