Renault Citybus 12M EČV ZV-429CD SAD Zvolen l. 33
zastávka THK, otočka
Banská Bystrica-Fončorda, ulica Trieda Hradca Králové