NAD medzi ZH - ZV
Iveco Magelys PRO EČV ZV-530CX SAD Zvolen